More

  Izvješće sa 76. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

  Vlada Hercegbosanske županije na jučerašnjoj sjednici donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz tekućih potpora za šport za 2023. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije. Odobrena sredstva u Proračunu za 2023. godine za ovu proračunsku stavku iznose 400.000,00 KM. Na sjednici Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti za provedbu postupka Javne nabave roba – prijenosnih računala za potrebe srednjih škola u HBŽ u svrhu implementacije projekata uvođenja E- dnevnika u iznosu od 40.000,00 KM.

  Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije donesena je i Odluka kojom se daje suglasnost proračunskom korisniku Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad za realizaciju kapitalnih u iznosu od 20.000,00 KM i to kao proračunska sredstva utvrđena Proračunom Hercegbosanske županije za 2023. godinu. Također, Vlada je donijela i Odluku kojom se odobravaju financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 KM sukladno Planu investiranja dodijeljenih sredstava – potpore iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022 godinu, Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad za rekonstrukciju i proširenje multimedijalne dvorane u svrhu realizacije školskog projekta Centar izvrsnosti, kao i za nabavu opreme u svrhu realizacije školskog projekta Centar izvrsnosti u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

  Donesena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Osnovnog cjenika šumskih drvnih sortimenata za 2023. godinu Šumskogospodarskom društvu „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres. Šumskogospodarskom društvu daje se suglasnost na kvartalnu korekciju cijena u iznosu do +/- 15% na nivou godine u odnosu na važeći cjenik, dok cijene ogrijeva ostaju iste.

  Vlada Hercegbosanske županije donijela je i Odluku o određivanju koncesionara, odobravanju ugovora o koncesiji i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora sa koncesionarom “SOLAR PARK-LIVNO” d.o.o. Livno. Ovom Odlukom Koncesor Vlada HBŽ prihvaća Izvješće povjerenstva za koncesije o provedenom pregovaračkom postupku sa tvrtkom “SOLAR PARK-LIVNO” d.o.o. Livno koja se ujedno određuje za Koncesionara. Koncesor, dodjeljuje koncesiju za izgradnju vjetroparka “ORLOVAČA”, smještenog na području općine Livno, ukupne instalirane snage od 4x25MW u cilju korištenja solarnog – potencijala za proizvodnju električne energije Koncesionaru,gospodarskom društvu “SOLAR PARK-LIVNO” d.o.o.Livno.

  Razmatran je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2023. godine i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2023. godine koje će biti upućeno u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

  Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ za provedbu postupaka javnih nabava radova za rekonstrukciju računalne mreže u Srednjoj strukovnoj školi Silvije Strahimir Kranjčević, Livno u svrhu implementacije projekta uvođenja E- dnevnika“, ukupne procijenjene vrijednosti 12.820,51 KM bez PDV-a i rekonstrukciju računalne mreže u Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad u svrhu implementacije projekta uvođenja E- dnevnika“, ukupne procijenjene vrijednosti 12.820,51 KM bez PDV-a.

  Među ostalim na sjednici donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka Javne nabave usluga – primarne zdravstvene zaštite liječnički pregled Daje se suglasnost Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za provedbu postupka Javne nabave usluga – primarne zdravstvene zaštite liječnički pregledi čija je ukupna procijenjena vrijednosti 80.000,00 KM

  Vlada Hercegbosanske županije je ovlastila i dala suglasnost ministru rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije za imenovanje Povjerenstva za provedbu javne nabave: Implementacija integriranog bolničkog i poslovnog sustava i nabava informatičke opreme.

   

  Vlada HBŽ