More

    SKB MOSTAR Dug premašio 90 milijuna, liječnici, sestre i ostalo osoblje rade kao na crno, nema uplate doprinosa

    Ured za reviziju institucija FBiH obavio je reviziju poslovanja mostarske bolnice, iz koje je razvidno da bolnica duguje preko 90 milijuna maraka, a osim toga djelatnicima SKB-a ne uplaćuju se porezi i doprinosi. Praktično, dobivaju golu plaću, odnosno rade na crno.

    Federalni revizori u izvješću o poslovanju bolnice utvrdili su mnoge nepravilnosti.

    “Zakonom o financijskom poslovanju propisani su rokovi izvršenja novčanih obaveza do 60 dana, izuzetno se može ugovoriti i duži rok, ali ne duži od 90 dana. Skrećemo pozornost da je menadžment bolnice izvršio procjenu sposobnosti bolnice da nastavi poslovati u vremenski neograničenom razdoblju i procijenio da postoji značajna neizvjesnost da će nastaviti neograničeno poslovati u narednom razdoblju. Osim konstatacija navedenih u bilješkama uz financijskae izvješća, ukazujemo na to da su kratkoročne obaveze bolnice na datum bilansa iznosile 177.981.772 KM, od čega se na obaveze prema dobavljačima odnosi 89.103.266 KM. Imajući u vidu da je tekuća imovina na 31. 12. 2022. godine iznosila 32.134.279 KM, bolnica tekućim sredstvima nije u mogućnosti blagovremeno izmirivati dospjele obaveze, niti se one izmiruju u rokovima utvrđenim članom 12. Zakona o financijskom poslovanju. Uzimajući u obzir značajna dugovanja temeljem obaveza prema dobavljačima, ističemo da Bolnica nije u mogućnosti servisirati ove obaveze, što direktno utječe na likvidnost bolnice”, utvrdili su revizori.

    Više na portalu hercegovina.info