More

  Mogućnosti zaštite gornjeg toka Neretve

  Na radnom sastanku koji se danas održao u Konjicu, u organizaciji Udruge Dinarica, okupili su se predstavnici nevladinog sektora, donosioci odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i predstavnici lokalne zajednice, kako bi razgovarali o regulatornom i institucionalnom okviru za zaštitu prirode u BiH na primjeru gornjeg toka rijeke Neretve.

  Tom prilikom sudionicima je predstavljena regionalna kampanja „Zajedno za rijeke“ (United for Rivers) koju uz koordinaciju i financijsku podršku međunarodne organizacije The Nature Conservancy (TNC) vode nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije. Ova inicijativa za cilj ima zaštititi više od 400 kilometara rijeka širom regije, a u Bosni i Hercegovini udruge Dinarica Mostar, Centar za životnu sredinu iz Banjaluke i Novi val iz Blagaja aktivno rade na zaštiti Vrbasa, gornjeg toka rijeke Neretve i Bune.

  „Ovaj skup je jedna od aktivnosti koje se implementiraju s ciljem prepoznavanja problema i pokušaja da se prirodni ambijent u Bosni i Hercegovini koristi na održiv način. Iskustvo nam govori da je moguće ostvariti pogodnosti i za ljude i za prirodu, sve dok se prirodni resursi koriste na odgovoran način. Najvažnije je da u ovom procesu budu angažirane sve strukture društva.“ – dodao je Đorđe Stefanović, direktor Udruge Dinarica.

  Na sastanku se razgovaralo i o društveno-ekonomskim i prirodnim potencijalima rijeke Neretve, pritiscima kojima je rijeka izložena zbog gradnje hidrocentrala, kao i mogućoj zaštiti uzvodno o Konjica. Osim toga, na sastanku su se predstavili prijedlozi i zaključci proistekli iz analize regulatornog i institucionalnog okvira za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na gornji tok rijeke Neretve. Naposljetku, sudionici radnog sastanka razmatrali su mogućnosti aktivnog uključivanja nevladinih organizacija iz BiH u proces zaštite Neretve kroz promociju zaštite i snažnije zagovaranje političkog okvira za zaštitu prirode.

  „FMOIT je pokretalo i pokreće i pokretat će inicijative u cilju zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti u skladu sa zakonom za zaštitu prirode. Međutim sve stoji na lokalnoj zajednici što je u skladu sa odredbama zakona o zaštiti prirode. Inicijativa treba krenuti s lokalnog nivoa, da se dobije suglasnost općinskih vijeća i mora biti prostorno planski planirano. Ove dvije odredbe su neophodne u cilju zaštite nekog područja, kako na kantonalnom tako i federalnom nivou.“ – izjavila je Zineta Mujaković, predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma, šef Odsjeka za zaštitu prirode, biološke i pejzažne raznolikosti.

  Predstavnici nevladinog sektora i lokalne zajednice nadaju se kako će se prepoznati potreba za zaštitom jedinstvenih prirodnih vrijednosti gornjeg toka rijeke Neretve.

  Udruga Dinarica