More

  Evo koliko će novca od Vlade FBiH dobiti općine i gradovi

  Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj u srijedu na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih proračunom FBiH za 2023. godinu, u okviru tekućih i kapitalnih transfera drugim razinama vlasti – županije i općine, u ukupnom iznosu od 39 milijuna KM.

  Riječ je o financijskoj pomoći proračunima općina i gradova, te za financiranje ili sufinanciranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave.

  Sredstva od deset milijuna KM raspoređuju se općinama i gradovima po principu solidarnosti, i to za svih 80 općina i gradova u Federaciji BiH u jednakom iznosu od po 125.000 KM na ime financijske pomoći proračunima.

  Sredstva u iznosu od 29 milijuna KM raspoređuju se za financiranje ili sufinanciranje ukupno 135 projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave, a na osnovu provedenog Javnog poziva, te na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava općinama i gradovima.

  Vlada FBiH će s načelnicima/gradonačelnicima općina i gradova zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava, a kojima će se regulirati međusobna prava i obaveze. Za potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju sredstava uime Federalne vlade je ovlašten federalni ministar financija, a Vlada FBiH će sredstva doznačiti na depozitne račune općina i gradova u skladu s Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

  Korisnici ovih sredstava su dužni Federalnom ministarstvu financija dostaviti izvještaj o utrošku sredstava najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

  Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo financija.

  Inače, raspodjela ovih sredstava je izvršena na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih proračunom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu financija ”Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – županije i općine, te Odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstva utvrđenih proračunom Federacije BiH za ovu godinu ministarstvu ”Kapitalni transferi drugim razinama vlasti”, općine i gradovi, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.