More

  Natječaj za izbor i imenovanje direktora u ŠGD “Hercegbosanske šume“

  Na temelju članka 12. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH» broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) članka 7c. Statuta ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, članka 5. i 7. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, te Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora u ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres, broj NO-1009/2023 od 24. studenoga 2023. godine, Nadzorni odbor ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, objavljuje

  N A T J E Č A J za izbor i imenovanje direktora u ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres

  Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje: Direktora Društva

  Društvo vodi, zastupa i predstavlja u okviru registrirane djelatnosti Uprava Društva.

  Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost rada poslovanja Društva u okviru ovlaštenja i ograničenja propisanih Statutom i upisanih u sudski registar.

  Upravu Društva čine direktor Društva kao predsjednik Uprave i dva člana kao izvršni direktori za djelokrug poslova i to:

  Izvršni direktor za poslove šumarstva,

  Izvršni direktor za poslove financija, računovodstva i komercijale.

  Upravu društva imenuje i razrješava Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine Društva otvorenim izborom tehnički najkvalificiranijeg kandidata sukladno operativnim i poslovnim potrebama društva.

  Mandat direktora Društva je 4 (četiri) godine.

  Mandat izvršnih direktora je 4 (četiri) godine.

  Ista osoba može biti ponovo imenovana i za direktora i za izvršne direktore.

  U Upravu ne može biti imenovana osoba koja vrši funkciju u političkoj stranci.

  Opis pozicije:

  Uprava Društva mjerodavna je za obavljanje slijedećih poslova i zadataka:

  – organizaciju i vođenje poslova društva;

  – izvješćivanje Nadzornog odbora društva;

  – provedbu Statuta i Etičkog kodeksa;

  – izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja;

  – izrada provedbenih propisa za postupak nabave i provedbu Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine;

  – pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka;

  – imenovanje i razrješenje upravitelja organizacijskih jedinica društva nakon provedenog javnog natječaja;

  – zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika sukladno postupcima utvrđenim aktima društva i važećim zakonima;

  – zastupanje društva prema trećim osobama;

  – staranje i odgovornost za zakonitost rada društva;

  – distribuciju i implementaciju Etičkog kodeksa u društvu;

  – obvezati sve odgovorne osobe da postupaju sukladno Etičkom kodeksu tako što će protiv svih osoba koje krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak;

  – druge poslove neophodne za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja društva.

  Direktor Društva je posebno odgovoran da:

  – organizira i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Društva u okviru ovlaštenja utvrđenih Statutom;

  – priprema prijedloge odluka iz nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora;

  – organizira arbitražu u okviru Društva;

  – izvršava odluke i naloge Nadzornog odbora i Skupštine Društva;

  – predlaže plan poslovanja Nadzornom odboru i Skupštini Društva:

  – podnosi godišnje izvješće vezano za izvršenje plana poslovanja Nadzornom odboru i Skupštini Društva;

  – donosi odluke i s tim u vezi ugovore o raspolaganju sa ukupnom vrijednošću do 100.000,00 KM;

  – potpisuje ugovore o radu;

  – donosi odluke o imenovanju stručnih povjerenstava;

  – obavlja sve druge poslove koji Statutom i drugim općim aktima nisu stavljeni u nadležnost uprave Društva i drugih tijela Društva.

  Uvjeti

  Kandidat za direktora ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  Opći uvjeti:

  1. da je državljanin BiH;

  2. da je stariji od 18 godina;

  3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja natječaja;

  4. da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. 1. Ustava BiH);

  5. da nije osuđivan za kazneno djelo iz oblasti gospodarskog kriminala, nespojive s dužnošću u Upravi društva, pet godina od dana pravomoćnosti presude isključujući vrijeme trajanja zatvorske kazne,

  6. da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave,

  7. da nije na funkciji u političkoj stranci;

  8. da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji BiH( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/08);

  9. da nije u sukobu interesa u osobnom ili profesionalnom odnosu sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres;

  Posebni uvjeti:

  – Visoka stručna sprema (VII/1 stupanj) ili visoko obrazovanje II ili III ciklusa Bolonjskog sustava studiranja;

  – Najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja diplome;

  Plaća i druga materijalna prava direktora utvrdit će se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora.

  Uz pisane prijave kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:

  – kratki životopis sa adresom i kontakt telefonom;

  – izvod iz matične knjige rođenih;

  – uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci;

  – uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a, ne starije od 3 (tri ) mjeseca;

  – ovjerenu kopiju diplome visoke stručne spreme odgovarajućeg stupnja i smjera, a za diplome stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6. travnja 1992. godine i rješenje o nostrifikaciji diplome od nadležnog Ministarstva;

  – uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja VSS (od poslodavca ili Zavoda za MIO – listing uz obvezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja, kako bi se moglo utvrditi da li je kandidat radio na poslovima VSS i koliko dugo);

  – izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog tijela o ispunjavanju općih uvjeta pod točkama: 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

  Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.

  Nadzorni odbor imenuje povjerenstvo koje provodi javni natječaj za izbor i imenovanje direktora.

  U okviru svoje nadležnosti Povjerenstvo:

  – kandidate na listi sa užim izborom poziva na intervju ( razgovor ).

  – prilikom pozivanja kandidata na razgovor, svaki kandidat koji je ušao u uži izbor mora dobiti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju dolaska do njegovog imenovanja.

  – obavlja intervju ( razgovor ) s kandidatima koje pozove na intervju, kojim se utvrđuje komunikativnost, sposobnost i znanje za obavljanje dužnosti, sposobnost upravljanja ljudskim resursima, poznavanje propisa i zakonodavstva u BiH, rezultate ostvarene u prethodnom periodu.

  Na temelju obavljenih razgovora sa kandidatima i na temelju u cijelosti dokumentiranih odluka svakog člana povjerenstva, povjerenstvo putem pismene preporuke predlaže listu s najboljim kandidatima.

  Lista s najboljim kandidatima se dostavlja Nadzornom odboru.

  Natječaj za izbor i imenovanje direktora ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, objavit će se u dnevnim novinama „Dnevni list“, u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i na web stranici Društva.

  Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

  Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom «prijava na natječaj za izbor i imenovanje direktora ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres» – ne otvarati.

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

  Zvonimir Kutleša, dipl.iur. – predsjednik nadzornog odbora