More

    Javni poziv Općine Tomislavgrad za financiranje projekata nevladinih organizacija sredstvima iz Proračuna

    Pravo prijave u okviru registrirane djelatnosti odnosno programskih ciljeva imaju udruge registrirane na području općine Tomislavgrad i fondacije registrirane na području općine Tomislavgrad.

    Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad s naznakom: „Prijava za Javni poziv za financiranje projekata nevladinih organizacija za 2024. godinu – NE OTVARAJ“
    Rok prijave za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja.

    Javni poziv i Prijavni obrazac se nalaze u privitku.