More

    KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA SUBVENCIONIRANJE STJECANJA PRVE STAMBENE NEKRETNINE MLADIH OBITELJI I SAMOHRANIH RODITELJA NA PODRUČJU OPĆINE TOMISLAVGRAD

    Na temelju članka 13. stavak 3. Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i
    samohranih roditelja na području općine Tomislavgrad (,,Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”,8/21), na
    prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine mladih obitelji i samohranih roditelja na području općine Tomislavgrad, Općinski načelnik donosi: KONAČNU LISTU KANDIDATA ZA SUBVENCIONIRANJE STJECANJA PRVE STAMBENE NEKRETNINE MLADIH OBITELJI I SAMOHRANIH RODITELJA NA PODRUČJU OPĆINE TOMISLAVGRAD PO JAVNOM POZIVU BROJ: 02-19-164/24 OD 16.1.2024. GODINE.

    Na ovu Konačnu listu podnositelji zahtjeva mogu uložiti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objave Konačne liste na web stranici i oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad.