More

  Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Tomislavgrad

  Raspisuje se Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Tomislavgrad, koje je određeno i obuhvaćeno Programom korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Tomislavgrad u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

  Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Javnog poziva daje se u zakup   na period od  10 (deset) godina.

  Početna cijena na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države  na području općine Tomislavgrad utvrđena je prema vrijednostima iz Pravilnika o  visini početne zakupnine i visini najviše dozvoljene ponuđene zakupnine za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj  3/22).

  Pismene ponude sa navedenim dokazima i prilozima  ponuditelji trebaju dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu: Ulica Mijata Tomića 120, Tomislavgrad, Povjerenstvu za dodjelu  poljoprivrednog zemljišta u zakup, s naznakom:  “Prijava na javni poziv za  zakup poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu države na području općine Tomislavgrad – NE OTVARATI”.

  Ponude se dostavljaju poštom preporučeni ili putem prijemnog ureda Općine Tomislavgrad (centar za usluge građanima).

  Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog natječaja u Večernjem listu BiH i na službenoj stranici Općine Tomislavgrad.

  Otvaranje ponuda obavit će se dana 30. 4. 2024. godine u 10:00 sati  u službenim prostorijama Općine Tomislavgrad  –  općinska vijećnica.

  Nepravodobne i nepotpune ponude neće sa uzeti u razmatranje.

  Sve  dodatne informacije u svezi s javnim pozivom mogu se dobiti u uredu broj 4 i 5 Općine Tomislavgrad ili na telefon broj: 034/356-429 i 034/ 356-430.